Бібліяграфія па гісторыі Беларусі

Бібліяграфія па гісторыі Беларусі

феадалізм і капіталізм

Вялікі кастрычік выклікаў уздым культурнага ўзроўню савецкага народа, рост навуковых і навучальных устаноў, якія вывучаюць мінулае Беларусі. Гэта востра ставіць пытанне аб эканоміі часу вучоных-даследчыкаў і аматараў, які траціцца імі на пошукі матэрыялаў да гісторыі Беларусі, раскіданых па шматлікіх бібліяграфічных і небібліяграфічных выданнях. (Прадмова, фрагмент) Болей »


Змагар Алесь, Лесавікі

Лесавікі

Апавяданні

Змагар Алесь

Вечарэла. Сувора насупіўся сівы магутны бор, маўчыць, не шалохне галінкаю. Пільна ўзіраецца з-пад нахмуранае брывы на разасланы наўкола мяккі мохавы дыван, на пачарнелыя ў балоце нявысокія стажкі сена. Дз сь у гушчары хруснула сухая лапка, і зноў цішыня. Цішыня да болю, нібы ў цудоўным казачным, поўным чароўнай таямнічасьці, царстве. (фрагмент) Болей »


История белорусской дооктябрьской литературы

История белорусской дооктябрьской литературы

В работе прослеживается процесс развития белорусской литературы с древнейших времен до 1917 г., рассматривается история отдельных жанров, творческая деятельность виднейших писателей и представителей белорусской культуры. Исследование основано на богатом фактическом материале; ряд произведений и литературных памятников вводится в научный оборот впервые. В книге по-новому освещены отдельные этапы истории белорусской литературы, уточнена е... Болей »


Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры, Т. 2. Літаратура XIX— пачатку XX ст.

Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратур...

У 2 т.

Другі том даследавання прысвечан разгляду новай беларускай літаратуры ад пачатку XIX ст. да перамогі Вялікай Кастрычніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі. У аглядных раздзелах даецца агульная характарыстыка асноўных этапаў развіцця новай беларускай літаратуры. Асобна разглядаецца творчасць В. Дуніна-Марцінкевіча, Ф. Багушэвіча, Я. Купалы, Я. Коласа, М. Багдановіча, Ядвігіна Ш., М. Гарэцкага і іншых пісьменнікаў. Болей »


Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратуры, Т. 1. З старажытных часоў да канца XVIII ст.

Гісторыя беларускай дакастрычніцкай літаратур...

У 2 т.

Першы том даследавання прысвечан разгляду беларускай літаратуры, пачынаючы ад літаратуры Кіеўскай Русі, агульнай паэтычнай творчасці трох братніх народаў — рускага, украінскага і беларускага—і заканчваючы літаратурай XVIII ст. У кнізе ўпершыню шырока разглядаецца арыгінальная і перакладная літаратура XIV—XVIII стст., прасочваецца гісторыя ўзнікнення і станаўлення асобных жанраў. Асобая ўвага ўдзяляецца х рактарыстыцы літаратурнай і грам... Болей »


склаў Барысенка В., Беларуская літаратура

Беларуская літаратура

Хрэстаматыя для педагагічных вучылішчаў (Дакастрычніцкі перыяд)

склаў Барысенка В.

У хрэстаматыі змешчаны творы старажытнай літаратуры і літаратуры XIX і пачатку XX века (да Кастрычніка 1917 года) згодна праграмы па беларускай літаратуры для педагагічных вучылішчаў. Для больш поўнай характарыстыкі гісторыка-літаратурнага працэсу і стану літаратурнай мовы ў старажытны перыяд у хрэстаматыю ўключаны асобныя помнікі старажытнага пісьменства (кароткія вытрымкі з выказванняў і прадмоў да кніг Ф. Скарыны, В. Цяпінскага і інш... Болей »


Коршунаў А. Ф., Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літаратуры

Хрэстаматыя па старажытнай беларускай літарат...

Вучэбны дапаможнік для філалагічных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў

Коршунаў А. Ф.

Багатая літаратурная спадчына беларускага народа эпохі феадалізма яшчэ мала даследавана і вывучана. Значнай перашкодай гэтаму з’яўляецца тое, што помнікі старажытнай літаратуры раскіданы па розных архівах і бібліятэках па-за межамі Беларусі, а дакладнага бібліяграфічнага даведніка, які паказваў бы месца знаходжання іх, яшчэ няма. А між тым многія з гэтых помнікаў засталіся ў рукапісах да нашага часу. Тыя ж з іх, якія апублікаваны на ста... Болей »


Яўневіч М. С., Сцяцко П. У., Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы

Сінтаксіс сучаснай беларускай мовы

Яўневіч М. С., Сцяцко П. У.

Дапаможнік для філалагічных факультэтаў вышэйшых навучальных устаноў па курсу сучаснай беларускай мовы (сінтаксіс, пунктуацыя). Кніга складаецца з асобных раздзелаў, вывучэнне якіх прадугледжана праграмай. У кожным раздзеле дзве часткі: у тэарэтычнай частцы асноўная ўвага ўдзяляецца найбольш складаным пытанням сінтаксісу, прыводзіцца спіс літаратуры, прапануюцца пытанні для самаііраверкі; у практычнай частцы змешчаны разнастайныя практы... Болей »


Клюсаў Г. Н., Юрэвіч А. Л., Сучасная беларуская пунктуацыя, Выданне 2-е, выпраўленае і дапоўненае

Сучасная беларуская пунктуацыя

Клюсаў Г. Н., Юрэвіч А. Л.

Дапаможнік прызначаецца для філалагічных факультэтаў універсітэтаў і педінстытутаў. Даецца сістэматычны агляд нарматыўных і факультатыўных з’яў пунктуацыі ў сучаснай беларускан мове, пераважна ў творах мастацкай лігаратуры, з адпаведнымі гістарычнымі і граматычнымі каментарыямі. Кніга можа быць выкарыстана настаўнікамі-славеснікамі сярэдніх школ і работнікамі друку. Болей »


Янкоўскі Ф., Беларуская мова, 3-е выданне, дапрацаванае

Беларуская мова

Янкоўскі Ф.

Прысвячаецца такім пытанням беларускага мовазнаўства як беларуская мова сярод славянскіх моў, асаблівасці фанетыкі, марфалогіі і сінтаксісу беларускай і рускай моў, арфаэпія, словаўжыванне ў літаратурнай мове, фразеалогія. Прызначаецца студэнтам-філолагам, аспірантам, настаўнікам, журналістам, усім, хто цікавіцца беларускай мовай. Болей »