Каско Алесь

Памятаем.

Гэты дзень у гісторыі запісаўся тым, што ў 1951 годзе на сьвет зьявіўся Талент – Алесь Каско. Па Таленце заўсёды застаецца памяць, якую нам наканавана захаваць.

Басько В. І., Варфаламеева Т. Б., Козенка М. А., Кухаронак Т. І., Смірнова І. Ю., Цітоў В. С., Традыцыйная мастацкая культура беларусаў.  У 6 т., У 2 кн. Кн. 2

Традыцыйная мастацкая культура беларусаў. У ...

Гродзенскае Панямонне

Басько В. І., Варфаламеева Т. Б., Козенка М. А., Кухаронак Т. І., Смірнова І. Ю., Цітоў В. С.

Трэці том шасцітомнага выдання "Традыцыйная мастацкая культура беларусаў" падрыхтаваны па выніках трохгадовага (1999—2001) комплекснага фальклорна-этнаграфічнага даследавання традыцыйнай мастацкай культуры рэгіёна Гродзенскага Панямоння, выкананага калектывам супрацоўнікаў лабараторыі традыцыйнага мастацтва Беларускага дзяржаўнага інстытута праблем культуры, і складаецца з дзвюх кніг. У кнігу другую ўвайшлі матэрыялы, якія даюць уяўленн... More »


Левко Ольга, Средневековые территориально- -административные центры северо­восточной Беларуси

Средневековые территориально- -административн...

Формирование и развитие

Левко Ольга

В работе обобщены результаты исследований автором городов, замков, местечек, сельских поселений, монастырей, храмов и погребальных памятников северо-восточной Беларуси. Впервые дано научно-теоретическое обоснование становления разнохарактер­ных территориально-административных структур и их центров на протяжении IX—XVIII вв. Раскрывается процесс формирования племенных, раннегосударственных образований, сложения их территорий, их дальнейш... More »


Луцкевіч Антон, Выбраныя творы

Выбраныя творы

праблемы культуры, літаратуры і мастацтва

Луцкевіч Антон

Адзін з пачынальнікаў, тэарэтыкаў і арганізатараў беларускага нацыянальна-вызвольнага і сацыялістычнага руху, Старшыня Рады Народных Міністраў і міністар замежных спраў Беларускай Народнай Рэспублікі Антон Луцкевіч (1884-1942) увайшоў у гісторыю беларускае культуры як сузаснавальнік літаратурна-мастацкае крытыкі. У гэтай кнізе ўпершыню пад адной вокладкай сабраныя працы А. Луцкевіча 1911-1939 гг., прысьвечаныя праблемам гісторыі беларус... More »


Gola Jola, Leon Tarasewicz

Leon Tarasewicz

Gola Jola

Leon Tarasewicz wielokrotnie powtarzał, że sztuce niepotrzebne są słowa... Jego prace nigdy nie noszą tytułów, artysta marzy o wieloto­mowej historii sztuki bez słów, wypełnionej jedynie obrazami. Pomimo to zebrałam w tej książce wiele słów poświęconych jego sztuce... Starałam się obiektywnie opisać kolejne zdarzenia, z jednej strony - dobierając minimum odpowiednich słów, z drugiej - podając maxi-mum zebranych materiałów źródłowych. Bo... More »


Сцяцко Павел, Культура мовы

Культура мовы

Сцяцко Павел

Аўтар дзеліцца сваімі развагамі пра шляхі ўдасканалення беларускага правапісу, аналізуе тыповыя парушэнні сістэмы нашае мовы ў галіне марфалогіі і сінтаксісу, на шматлікіх канкрэтных прыкладах разглядае праблемы яе лексічнага нармавання. Кніга будзе карыснаю журналістам, выдаўцам, настаўнікам, студэнтам, усім, хто цікавіцца пытаннямі культуры сучаснай беларускай мовы. More »


Протько Татьяна, Становление советской тоталитарной системы в Беларуси

Становление советской тоталитарной системы в ...

(1917-1941 гг.)

Протько Татьяна

Книга представляет собой уникальный по объему и содержанию материал, собранный в архивах Республики Беларусь и Российской Федерации. Автор исследует ранее не затрагивавшийся аспект формирования и развития государ­ственных структур, особенностей политического и экономического управления в условиях тоталитаризма, ограничения прав и свобод личности в бывшем СССР и его составной части — БССР. В приложении приводятся список сокращений, а так... More »


Корзенко Георгий, Историки Беларуси в начале XXI столетия

Историки Беларуси в начале XXI столетия

Биобиблиографический справочник

Корзенко Георгий

Книга является первым в республике наиболее полным изданием, отра­жающим жизненный и творческий путь, рост и формирование интеллекту­ального потенциала исторической науки Беларуси. В представленной работе объективно и всесторонне показан вклад профессиональных историков в отечественную историографию, образование, формирование гражданского самосознания белорусского народа. Рассчитана на широкий круг читателей: ученых-гуманитариев, студен... More »


Скорабагатчанка Альбіна, Беларускія народныя музычныя інструменты XX стагоддзя

Беларускія народныя музычныя інструменты XX с...

Вучэбны дапаможнік

Скорабагатчанка Альбіна

Даследуюцца беларускія народныя музычныя інструменты, якія бытуюць у традыцыйнай і сучаснай народнай інструментальнай культуры. Упершыню аналізуецца гістарычны эвалюцыйны шлях беларускіх народных інструментаў ад старажытнасці да сучаснасці, прадстаўлены багаты і разнастайны інструментазнаўчы матэрыял пра беларускія народныя інструменты, іх ужыванне ў сучаснай прафесійнай музыцы. Кніга адрасуецца навучэнцам сярэдніх спецыяльных і студэнт... More »


Починова Нина, Белорусская народная декоративная роспись

Белорусская народная декоративная роспись

учебное пособие

Починова Нина

Даются основные сведения о развитии в Беларуси народной росписи по дереву, ткани, стеклу, точеной форме. Основное внимание уделено технике и технологии изготовления изделий, образной стилистике орнаментальных мо­тивов композиций, творческому методу освоения ремесленных приемов. Для учащихся учреждений, обеспечивающих получение профессио­нально-технического образования по специальности «Декоративно-приклад­ное искусство». Будет полезно п... More »


Древнерусское государство и славяне

Древнерусское государство и славяне

Материалы симпозиума, посвященного 1500-летию Киева

В сборник включены доклады и сообщения, прочитанные на симпозиуме в Минске, посвященном 1500-летию Киева. Много внимания уделено археоло­гии той части западных земель Руси, которая находится на территории современной Белоруссии. Рассчитан на научных сотрудников, преподавателей вузов, учителей, всех, кто интересуется древней историей населения Восточной Европы. More »


First   Previous   [3925-4190]   Next   Last