Мастацтва, 6 (411) 2017

Мастацтва

6 (411) 2017

Месца выхаду: Мінск

Дата выхаду: 2017-06

Рэдактар: Каваленка Алена

Выдавец: Рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «КУЛЬТУРА І МАСТАЦТВА »

Copyright © 2017 by Мастацтва

Кнігазбор: KAMUNIKAT — гэты сайт (электронны варыянт)

Крыніца: www.kimpress.by

Дом на ўскрай­ку Ві­цеб­ска, у якім жы­вуць Анта­ні­на і Ге­надзь Фа­лей, ста­іць на па­лос­цы іх пры­ват­най зям­лі. Ста­ран­на ўза­ра­ная, яна пры­мае на­сен­не, па­се­янае руп­лі­вы­мі гас­па­да­ра­мі. Ча­ка­ла ўба­чыць ра­фі­на­ва­ных інтэ­лі­ген­таў — знай­шла вет­лі­вых і пра­ца­ві­тых асоб, што на­ват по­быт пад­на­ча­лі­лі мас­тац­кай спра­ве, дзе ра­цыё мя­жуе з эмо­цы­яй і этні­кай све­та­па­чу­ван­ня.

Каталёг: Kamunikat.org

Пэрыёдыка: Мастацтва

Глядзець/ спампаваць гэты разьдзел/ артыкул... увесь нумар у адным файле

Варта пазнаёміцца:

Мастацтва, 12 (417) 2017

Мастацтва

12 (417) 2017

Па­лі­ты­ка му­зея бу­ду­ецца на ба­лан­се буй­ных між­на­род­ных пра­ектаў, юбі­лей­ных вы­стаў знач­ных бе­ла­рус­кіх мас­та­коў і асвят­лен­ня важ­ных дат з жыц­ця кра­іны, а так­са­ма ка­мер­цый­ных экс­па­зі­цый. Асаб­лі­вас­ці апош­ніх га­доў — вы­ка­рыс­тан­не вя­лі­кіх плош­чаў но­ва­га кор­пу­са з вы­ка­на­ны­мі па­тра­ба­ван­ня­мі клі­мат-кан­тро­лю і пры­дат­ны­мі для пры­ёму між­на­род­ных вы­стаў. Болей »


Мастацтва, 11 (416) 2017

Мастацтва

11 (416) 2017

Лю­дзі, якія па­кі­ну­лі знач­ны след у ку­ль­ту­ры і мас­тац­тве, — тыя, хто аб’­ядноў­ваў, хто зві­неў і клі­каў... Сяр­гей Рах­ма­ні­наў, Фё­дар Ша­ля­пін, Рас­ціс­лаў Янкоў­скі, Ган­на Пін­ке­віч, Кан­стан­цін Сквар­цоў, Мі­ка­лай Руб­цоў, Ва­ле­рый Ра­еўскі, Ба­рыс Лу­цэн­ка, ле­ген­дар­ныя «Бітлз» і мно­гія іншыя вы­біт­ныя дзея­чы знай­шлі ўва­саб­лен­не ў па­лот­нах мас­та­ка. Ёсць кар­ці­ны — аса­біс­тыя ме­ло­дыі. «Парт­рэт ма... Болей »


Мастацтва, 10 (415) 2017

Мастацтва

10 (415) 2017

Тэ­атра­ль­на-кі­не­ма­таг­ра­фіч­ны дос­вед пра­цы вы­явіў­ся ў жы­ва­піс­ных тво­рах Чар­ны­шо­ва асаб­лі­вас­ця­мі ка­ла­рыс­ты­кі, змес­ту, спо­са­бу пад­ачы. У яркіх, на­сы­ча­ных ко­ле­рах, глы­бо­кіх воб­ра­зах, сім­ва­ліз­ме, тэ­атра­ль­нас­ці поз і сю­жэ­таў. Мно­гія кар­ці­ны ма­юць па не­ка­ль­кі на­зваў — у ад­па­вед­нас­ці з раз­на­стай­нас­цю вы­ста­вач­ных ідэй. Ула­дзі­мі­ру Фё­да­ра­ві­чу най­перш важ­на арга­ні­за­ваць... Болей »


Мастацтва, 9 (414) 2017

Мастацтва

9 (414) 2017

У ве­рас­ні По­лацк стаў цэн­трам свя­та — Дня пі­сь­мен­ства, пры­све­ча­на­га 500-го­дзю бе­ла­рус­ка­га кні­гад­ру­ка­ван­ня. Гэ­ты факт лёг у асно­ву кан­цэп­цыі пер­ша­га між­на­род­на­га пле­нэ­ру «Пад зна­кам Ска­ры­ны. По­лацк у гра­вю­рах су­час­ных мас­та­коў», арга­ні­за­ва­ным На­цы­яна­ль­ным по­ла­цкім гіс­то­ры­ка-ку­ль­тур­ным му­зе­ем-за­па­вед­ні­кам і Бе­ла­рус­кім са­юзам мас­та­коў. Болей »


Мастацтва, 8 (413) 2017

Мастацтва

8 (413) 2017

Фран­цыск Ска­ры­на не бу­да­ваў за­во­даў, не зна­хо­дзіў ра­до­віш­чаў ка­рыс­ных вы­кап­няў, але ўвёў Бе­ла­русь-Літ­ву ў ко­ла раз­ві­тых дзяр­жаў, над­ру­ка­ваў­шы кні­гу — на­цы­я­наль­­ную Біб­лію. Гэ­та, ві­даць, са­мы па­спя­хо­вы ды­зайн-пра­ект у гіс­то­рыі Бе­ла­ру­сі. Ад Ска­ры­на­вай Біб­ліі вя­дзе свой ра­да­вод і наш гра­фіч­ны ды­зайн. Бо ды­зай­нер уво­гу­ле і ды­зай­нер-гра­фік у пры­ват­нас­ці пра­цу­юць ме­на­ві­та ... Болей »


Мастацтва, 7 (412) 2017

Мастацтва

7 (412) 2017

Ула­дзі­мір Фё­да­ра­віч Чар­ны­шоў скон­чыў Вы­шэй­шы інсты­тут кі­не­ма­таг­ра­фіі ў Мас­кве і трыц­цаць га­доў пра­ца­ваў мас­та­ком-па­ста­ноў­шчы­кам на сту­дыі «Бе­ла­ру­сь­фі­льм». Быў га­лоў­ным мас­та­ком На­цы­яна­ль­на­га рус­ка­га дра­ма­тыч­на­га тэ­атра імя М. Гор­ка­га — якраз у той пе­ры­яд, ка­лі тэ­атр атры­маў зван­не На­цы­яна­ль­на­га. За га­ды пра­цы спек­так­лі, аўта­рам сцэ­наг­ра­фій якіх з’яў­ляў­ся Чар­ны­шоў,... Болей »


Мастацтва, 5 (410) 2017

Мастацтва

5 (410) 2017

Сяр­гей Ба­лай, фа­тог­раф-да­ку­мен­та­ліст, не­адна­ра­зо­вы пры­зёр Прэс-фо­та Бе­ла­ру­сі, стаў кі­раў­ні­ком пра­екта «Ма­ла­досць. Бе­ла­русь», пра­па­на­ваў­шы ўдзе­ль­ні­кам па­пра­ца­ваць з дыс­кур­сам што­дзён­нас­ці. Па­глы­біц­ца ў пра­бле­мы, знай­сці для іх ві­зу­аль­ную мо­ву, а по­тым да­нес­ці да шы­ро­кай пуб­лі­кі, бо за­да­чай пад­рых­тоў­ча­га кур­са (іні­цы­яты­ва Ма­ры­ны За­гор­скай, БАЖ) бы­ло не то­ль­кі ства­р... Болей »


Мастацтва, 4 (409) 2017

Мастацтва

4 (409) 2017

Фар­ма­ль­ныя по­шу­кі і сэн­са­вая па­глыб­ле­насць, уто­еная рэ­флек­сія за­мест пра­мо­га вы­каз­ван­ня — пад­обную эва­лю­цыю зве­да­ла твор­часць вя­до­ма­га бе­ла­рус­ка­га мас­та­ка Ра­ма­на За­сло­на­ва ў но­вым пра­екце, які зна­ёміць з су­час­ным бе­ла­рус­кім артам на 57-м Ве­не­цы­янскім бі­ена­ле. Болей »


Мастацтва, 3 (408) 2017

Мастацтва

3 (408) 2017

Пер­шая пер­са­на­ль­ная вы­ста­ва вы­дат­най ілюс­тра­тар­кі дзі­ця­чай лі­та­ра­ту­ры і пед­аго­га Іры­ны Ло­бан у галерэі Міхаіла Савіцкага раскрыла гледачу тон­ка­га май­стра аква­рэ­лі. На фо­не ты­по­вых юбі­лей­ных ме­рап­ры­емстваў экс­па­зі­цыя Іры­ны Ло­бан маг­ла б быць уз­орам та­го, якім чы­нам мас­так па­ві­нен ста­віц­ца да яе арга­ні­за­цыі, да гле­да­ча і да ўлас­най твор­час­ці. Болей »


Мастацтва, 2 (407) 2017

Мастацтва

2 (407) 2017

«Ча­ла­век з яго па­чуц­ця­мі і раз­ва­жан­ня­мі, пе­ра­мо­га­мі і ня­ўда­ча­мі, ра­дас­ця­мі і пе­ра­жы­ван­ня­мі, надзе­ямі і стра­ха­мі... Ка­му­ні­ка­тыў­ныя ўза­ема­адно­сі­ны лю­дзей — парт­нёр­ства, пад­па­рад­ка­ван­не аль­бо рас­тва­рэн­не ад­на­го ча­ла­ве­ка ў іншым, так­са­ма як і адзі­но­та — фе­но­ме­ны, улас­ці­выя на­ша­му со­цы­уму, — роз­ныя пол­юсы гэ­тай тэ­мы». Болей »