Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

Opis socjolingwistyczny regionu na tle uwarunkowań historycznych

Na Podlasiu krzyżują się mazowieckie wpływy językowe ze wschodniosłowiańskimi. Badanie Podlasia jest ważne ze względu na jego wielokulturowość, która stanowi o bogactwie danego regionu i całego kraju. Celem projektu było zbadanie polsko-wschodniosłowiańskiej interferencji językowej i historyczno-kulturowej, natomiast dodatkowym wymiarem - prześledzenie zachowania się społeczności bilingwalnej w warunkach wielokulturowości pogranicza, na... More »


Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

Człowiek. Rodzina. Dom

Studenci i pracownicy Katedry Białorutenistyki (do 2004 r. Katedry Filologii Białoruskiej) Uniwersytetu Warszawskiego w ciągu ostatnich 40 lat (1975-2015) wiele razy wyjeżdżali na Białostocczyznę w celu przeprowadzenia folklorystyczno-lingwistycznych badań terenowych. Nagraniami objęto 79 podlaskich miejscowości na terenie czterech powiatów: sokolskiego, białostockiego, bielskiego i hajnowskiego. Głównym zadaniem wyjazdów było zbadanie ... More »


Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia

Twórczość ludowa

Znaczną część materiałów nagranych na Białostocczyźnie w latach 1975-2015 przez pracowników i studentów Katedry Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego stanowi folklor wschodniosłowiański. Właśnie teksty folklorystyczne składają się na tom Twórczość ludowa trzytomowego wydania Kulturowo-językowe dziedzictwo Podlasia. W większym lub mniejszym stopniu na wschodnim Podlasiu zachowały się pieśni religijne, poezja obrzędowa (związana z c... More »


Svajak Kaz., Kupalle

Kupalle

Fantazija - misteryjum, snavanaja na bie łaruskaj mitołohii

Svajak Kaz.

Казімір (Казімер) Сваяк, сапр.: Канстанцін СТАПОВІЧ (СТЭПОВІЧ) (12 (24) лютага 1890, в. Барані, Свянцянскі павет, Віленская губерня, цяпер Астравецкі раён, Гродзенская вобласць — 6 мая 1926, Вільня) — беларускі каталіцкі святар, грамадска-нацыянальны дзеяч, паэт. Друкаваўся з 1913 («Беларус»). Аўтар зборніка вершаў «Мая ліра» (Вільня, 1924), вершаванага апавядання «Чарку дай, браце» (Вільня, 1926). Выступаў як публіцыст, пісаў драматычн... More »


Chomik Piotr, opracował i do druku podał, Kupiatycka Ikona Matki Bożej

Kupiatycka Ikona Matki Bożej

Historia i literatura

Chomik Piotr, opracował i do druku podał

The cult of the mother of Jesus played an important role in eastern rites. The mother of Jesus was an intermediary and consoler. The mother of Jesus guided and helped people. The icons of the mother of Jesus were revered, adored and glorified. The Grand Duchy of Lithuania was an exception in European culture because of the widespread cult of Virgin Mary. The book tells the story of the icon of the Mother of Jesus in the village of Kupya... More »


Plewa Jerzy, Kuraszewo

Kuraszewo

lata minione

Plewa Jerzy

Kuraszewski żniwiarz zbierający przed stu laty przy pomocy sierpa plony swojej ciężkiej pracy rolnika zapewne w najśmielszych swoich wyobrażeniach nie mógł sobie przedstawić, jak zmieni się jego „mała ojczyzna" w ciągu zaledwie wieku. Dotychczas przez całe stulecia kuraszewianie prowadzili prawie że niezmienne życie, przerywane jedynie wojnami, epidemiami i innymi klęskami elementarnymi niezależnymi od wiejskiej społeczności, a traktowa... More »


Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 3-4 / 2011

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

3-4 / 2011

Do rąk Czytelników przekazujemy kolejny zeszyt poświęcony problematyce funeralnej doby staropolskiej. Pierwszy (2/2010) dotyczył głównie testamentu jako źródła historycznego. Obecny prezentuje problematykę szerszą, m.in. organizację i koszty pogrzebów. Tematyka tomu przekracza też granice dawnej Rzeczypospolitej. Publikowane w obu zeszytach teksty powstały głównie na kanwie opracowań przedstawianych podczas dorocznych „Funeraliów” organ... More »


Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1 / 2009

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

1 / 2009

Andrzej Gruszka, Kontakty handlowe Żydów chełmskich w świetle rekognicji celnych z lat 1560-1566 Bołdyrew Aleksander, Uzbrojenie wczesnonowożytnego dworu książęcego w świetle rachunków dworskich. Analiza porównawcza Iwona Janicka, Fumigacja jako środek profilaktyczny przeciwko cholerze – przyczynek do historii drugiej epidemii cholery w Cesarstwie Rosyjskim Małgorzata Śliż, Wyprawa Kajetana Burskiego do Arabii – między le... More »


Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 3-4 / 2008

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

3-4 / 2008

„Bieda w Polsce”, konferencja w Kielcach, 16-17 grudnia 2008 r. – Sylwia Konarska-Zimnicka Waszyngtońskie Muzeum Lalek i Zabawek – Adam Bartosz Czaja Roman, Wykorzystanie energii w Starym Mieście Elblągu na początku XV w. Dąbrowska Maria, Ogrzewanie wnętrz mieszkalnych w średniowieczu i czasach nowożytnych Długokęcki Wiesław, Drewno i węgiel drzewny jako źródła energii w komturstwie malborskim w XIV-pierwszej połowie... More »


Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1 / 2011

Kwartalnik Historii Kultury Materialnej

1 / 2011

Numer, który oddajemy do rąk Czytelników, ma charakter wyjątkowy. Artykuły zebrane w dziale „Studia i materiały” w zdecydowanej większości stanowią dorobek konferencji „Starość na ziemiach polskich”, zorganizowanej w grudniu roku 2009 przez Zakład Historii Kultury Materialnej IAE PAN. Prezentują poglądy historyków, ale także antropologów, archeologów i demografów, na procesy zachodzące w średniowieczu i dobie wczesnonowożytnej. Grudniow... More »


First   Previous   [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150] [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] [171] [172] [173] [174] [175] [176] [177] [178] [179] [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] [187] [188] [189] [190] [191] [192] [193] [194] [195] [196] [197] [198] [199] [200] [201] [202] [203] [204] [205] [206] [207] [208] [209] [210] [211] [212] [213] [214] [215] [216] [217] [218] [219] [220] [221] [222] [223] [224] [225] [226] [227] [228] [229] [230] [231] [232] [233] [234] [235] [236] [237] [238] [239] [240] [241] [242] [243] [244] [245] [246] [247] [248] [249] [250] [251] [252] [253] [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] [263] [264] [265] [266] [267] [268] [269] [270] [271] [272] [273] [274] [275] [276] [277] [278] [279] [280] [281] [282] [283] [284] [285] [286] [287] [288] [289] [290] [291] [292] [293] [294] [295] [296] [297] [298] [299] [300] [301] [302] [303] [304] [305] [306] [307] [308] [309] [310] [311] [312] [313] [314] [315] [316] [317] [318] [319] [320] [321] [322] [323] [324] [325] [326] [327] [328] [329] [330] [331] [332] [333] [334] [335] [336] [337] [338] [339] [340] [341] [342] [343] [344] [345] [346] [347] [348] [349] [350] [351] [352] [353] [354] [355] [356] [357] [358] [359] [360] [361] [362] [363] [364] [365] [366] [367] [368] [369] [370] [371] [372] [373] [374] [375] [376] [377] [378] [379] [380] [381] [382] [383] [384] [385] [386] [387] [388] [389] [390] [391] [392] [393] [394] [395] [396] [397] [398] [399] [400] [401] [402] [403] [404] [405] [406] [407] [408] [409] [410] [411] [412] [413] [414] [415] [416] [417] [418] [419] [420] [421] [422] [423] [424] [425] [426] [427] [428] [429] [430] [431] [432] [433] [434] [435] [436] [437] [438] [439] [440] [441] [442] [443] [444] [445] [446] [447] [448] [449] [450] [451] [452] [453] [454] [455] [456] [457] [458] [459] [460] [461] [462] [463] [464] [465] [466] [467] [468] [469] [470] [471] [472] [473] [474] [475] [476] [477] [478] [479] [480] [481] [482] [483] [484] [485] [486] [487] [488] [489] [490] [491] [492] [493] [494] [495] [496] [497] [498] [499] [500] [501] [502] [503] [504] [505] [506] [507] [508] [509] [510] [511] [512] [513] [514] [515] [516] [517] [518] [519] [520] [521] [522] [523] [524] [525] [526] [527] [528] [529] [530] [531] [532] [533] [534] [535] [536] [537] [538] [539] [540] [541] [542] [543] [544] [545] [546] [547] [548] [549] [550] [551] [552] [553] [554] [555] [556] [557] [558] [559] [560] [561] [562] [563] [564] [565] [566] [567] [568] [569] [570] [571] [572] [573] [574] [575] [576] [577] [578] [579] [580] [581] [582] [583] [584] [585] [586] [587] [588] [589] [590] [591] [592] [593] [594] [595] [596] [597] [598] [599] [600] [601] [602] [603] [604] [605] [606] [607] [608] [609] [610] [611] [612] [613] [614] [615] [616] [617] [618] [619] [620] [621] [622] [623] [624] [625] [626] [627] [628] [629] [630] [631]   Next   Last