Мастацтва, 2 (407) 2017

Мастацтва

2 (407) 2017

«Ча­ла­век з яго па­чуц­ця­мі і раз­ва­жан­ня­мі, пе­ра­мо­га­мі і ня­ўда­ча­мі, ра­дас­ця­мі і пе­ра­жы­ван­ня­мі, надзе­ямі і стра­ха­мі... Ка­му­ні­ка­тыў­ныя ўза­ема­адно­сі­ны лю­дзей — парт­нёр­ства, пад­па­рад­ка­ван­не аль­бо рас­тва­рэн­не ад­на­го ча­ла­ве­ка ў іншым, так­са­ма як і адзі­но­та — фе­но­ме­ны, улас­ці­выя на­ша­му со­цы­уму, — роз­ныя пол­юсы гэ­тай тэ­мы». Болей »


Мастацтва, 11 (404) 2016

Мастацтва

11 (404) 2016

Гэ­ты му­зы­кант — яркі твор­ца-вы­на­ход­нік, які не про­ста раз­ві­вае і ру­хае на­пе­рад бе­ла­рус­кую на­цы­яна­ль­ную ку­ль­ту­ру, але і шу­кае ў ёй но­выя шля­хі. Аўтар­скі ве­чар на вя­лі­кай фі­лар­ма­ніч­най сцэ­не — ад­мыс­ло­вая падзея, маг­чы­масць па­зна­ёміць слу­ха­чоў са сва­імі леп­шы­мі са­чы­нен­ня­мі, па­ка­за­ль­ная і ў сты­ліс­тыч­ным сэн­се. Ве­ча­ры­на ад­люс­троў­вае жыц­цё кам­па­зі­та­ра, яго мыс­лен­не, тэ­ат... Болей »


Мастацтва, 10 (403) 2016

Мастацтва

10 (403) 2016

Складнікі праграмы «BELARUS OPEN» Міжнароднага фестывалю тэатральнага мастацтва «Тэарт» абвешчаны лепшымі ўзорамі сучаснага беларускага тэатра. Да часткі гэтых спектакляў мы неаднаразова звярталіся, і меркаванні нашых аўтараў падаюцца вычэрпнымі. Пра тыя творы, што апынуліся ў полі зроку часопіса дзякуючы фэсту, выпадае адгукнуцца ўпершыню. Рознабаковы агляд паказанага, у тым ліку і замежных пастановак, прапануем у наступным, лістападаў... Болей »


Мастацтва, 9 (402) 2016

Мастацтва

9 (402) 2016

Творчасць савецкага кампазітара Мечыслава Вайнберга ў апошнія гады набірае папулярнасць і ў Расіі, і за мяжой. У новым сезоне ў Расіі пройдуць тры пастаноўкі яго опер ў буйнейшых тэатрах -- у Маскоўскім вялікім («Ідыёт»), Екацярынбургскім оперным і «Новай оперы» (у абодвух — «Пасажырка»), а летам 2016 года ўсіх апярэдзіла няўрымслівая Марыінка, што таксама прапанавала прэм'еру «Ідыёта». Болей »


Мастацтва, 7 (400) 2016

Мастацтва

7 (400) 2016

Пра­цы Сяр­гея не­адна­ра­зо­ва ўдас­той­ва­лі­ся ўзна­га­род буй­ных фо­ру­маў (І прэ­мія Між­на­род­на­га фес­ты­ва­лю су­час­най ха­рэ­агра­фіі ў Ві­цеб­ску, Гран-пры Між­на­род­на­га фес­ты­ва­лю-кон­кур­су со­ль­на­га тан­ца імя Мах­му­да Эсам­ба­ева ў Гроз­ным), раз-по­раз уз­ні­ка­лі ў спра­ваз­дач­ных кан­цэр­тах ха­рэ­агра­фіч­на­га ка­ле­джа, але «Ана­то­мію тан­ца» мож­на на­зваць пер­шай прэ­зен­та­цы­яй твор­чай дзей­нас­ці... Болей »


Мастацтва, 6 (399) 2016

Мастацтва

6 (399) 2016

Два до­сыць яркія пра­екты па­ка­за­ла ня­даў­на гім­на­зія-ка­ледж. Пер­шы быў прэ­зен­та­ва­ны на вучэбнай сцэне ўста­но­вы і меў на­зву «Па­ча­так» (гэ­та фі­нал 4-га Агля­ду су­час­най ха­рэ­ага­фіі). Дру­гі — спра­ваз­дач­на-вы­пус­кны кан­цэрт — ад­быў­ся на пляцоўцы На­цы­яна­ль­на­га тэ­атра опе­ры і ба­ле­та. Болей »


Мастацтва, 5 (398) 2016

Мастацтва

5 (398) 2016

Фэст кла­січ­най му­зы­кі не про­ста ўпры­го­жыў га­рад­скія афі­шы, але зра­біў­ся зна­ка­вай падзе­яй у ку­ль­тур­ным жыц­ці ўся­го рэ­гі­ёна. Пяць кан­цэр­тных ве­ча­роў, пра­гра­мы, насычаныя і ці­ка­выя для са­май па­тра­ба­ва­ль­най пуб­лі­кі, твор­чыя сус­трэ­чы і май­стар-кла­сы з вы­ка­наў­ца­мі, цёп­лая, сар­дэч­ная атмас­фе­ра пе­ра­ка­на­лі на­ват заў­зя­тых скеп­ты­каў у тым, што свя­та атры­ма­ла­ся. Болей »


Мастацтва, 3 (396) 2016

Мастацтва

3 (396) 2016

Мед­ыта­тыў­ная, тро­хі «шур­па­тая» элек­трон­ная му­зы­ка, пра­сяк­ну­тыя пры­го­жай па­чуц­цё­вас­цю фо­та­здым­кі, а так­са­ма па­этыч­ныя сло­вы, якія ле­пей за ўсё шап­таць на вуш­ка не­вы­пад­ко­ва­му ча­ла­ве­ку... Му­ль­ты­ме­дый­ны пра­ект «Aortha + Goron» лі­та­ра­ль­на за­нур­вае ў сваю сат­ка­ную з гу­каў, сэн­саў і вы­яваў пра­сто­ру, да­лі­кат­на, але па мак­сі­му­ме ўздзей­ні­ча­ючы на эмо­цыі рэ­цы­пі­ента. Гэ­та аку­ра... Болей »


Мастацтва, 2 (395) 2016

Мастацтва

2 (395) 2016

Не­за­леж­на ад та­го, хто вы: ві­зу­аль­ны рас­пра­цоў­шчык, па­заш­тат­ны ілюс­тра­тар або мас­так (твор­ца з па­свед­чан­нем ад Са­юза мас­та­коў ці не­за­рэ­гіс­тра­ва­ны прад­стаў­нік ба­ге­мы), — зра­біць моц­нае парт­фо­ліа ў лю­бым вы­пад­ку скрай­не важ­на. Струк­ту­ра­ва­ная сіс­тэ­ма пад­ачы ві­зу­аль­най інфар­ма­цыі да­па­мо­жа вам у раз­мо­ве з ку­ра­та­ра­мі, ка­лек­цы­яне­ра­мі, га­ле­рэй­ны­мі ўста­но­ва­мі, па­це­шыць ... Болей »


Мастацтва, 1 (394) 2016

Мастацтва

1 (394) 2016

Мінскі Міжнародны Калядны оперны форум прайшоў у шосты раз. Першай дзеяй свята зрабіўся ІІ Мінскі міжнародны конкурс вакалістаў, які паступова становіцца традыцыяй, набірае аўтарытэт і прываблівае ўсё новых спевакоў. Другой дзеяй — уласна форум. Як заўжды, ён меў разнастайную праграму, уключаў тры спектаклі — «Царскую нявесту», «Яўгена Анегіна» і «Кармэн» з запрошанымі зоркамі, праект маладых выканаўцаў «Італьянская жарсць», а таксама г... Болей »


Першая   Папярэдняя   [1-5]   Наступная   Апошняя