Гістарычна-археалагічны зборнік, 28

Гістарычна-археалагічны зборнік

28

Месца выхаду: Мінск

Дата выхаду: 2013

Выдавец: Беларуская навука

ISBN: 978-985-08-1606-1

Copyright © 2013 by ДНУ Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, РУП Выдавецкі дом Беларуская навука - афармленне

Кнігазбор: BTH — бібліятэка Беларускага Гістарычнага Таварыства, ul. Proletariacka 11, Białystok (папяровы асобнік)

Інвэнтарныя нумары: BTH — [2859]

Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі працягвае выданне “Гістарычна-археалагічнага зборніка”. У гэтым выпуску змешчаны артыкулы гісторыкаў і археолагаў краіны, прысвечаныя актуальным праблемам айчыннай гісторыі і метадалогіі гістарычных даследаванняў (раздзелы «Метадалогія гісторыі», «Археалогія»). Таксама друкуюцца матэрыялы, якія ўтрымліваюць вынікі навуковых даследаванняў супрацоўнікаў Інстытута гісторыі за 2011–2012 гг. (раздзелы «Гісторыя», «Хроніка»). Выданне прысвечана 75-годдзю з дня нараджэння М.С. Сташкевіча (раздзел «Памяці М.С.Сташкевіча». Выданне разлічана на настаўнікаў, прафесійных вучоных-гісторыкаў, студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў, творчую інтэлігенцыю, шырокае кола чытачоў, неабыякавых да айчыннай гісторыі; рэкамендуецца для выкарыстання ў навукова-даследчай працы і вучэбным працэсе.


        Увесь нумар у адным файле

Выдаўцы і выдавецтвы: Беларуская навука

Каталёг: BTH

Пэрыёдыка: Гістарычна-археалагічны зборнік

Толькі ў бібліятэцы Беларускага Гістарычнага Таварыства (папяровы асобнік)

Зьмест

Хронология важнейших событий государственного научного учреждения «Институт истории Национальной академии наук Беларуси» в 2011–2012 годах

Али Нур Сахаб Ахмед, Перспективы развития ирако-американских отношений в контексте войны 2003 года

Аніпяркоў Вадзім, Крытыка Чатырохгадовага сойма ў праграмных дакументах Таргавіцкай канфедэрацыі

Анофранка Наталля, Духавенства ў паўстанні 1830–1831 гг.: гістарыяграфія праблемы

Асылбеков Малик-Айдар, Жизненный путь и научное наследие Бегежана Сулейменова

Барановский Евгений, Его творчество вдохновляет

Бароўская Вольга, Праблема перыядызацыі польска-савецкіх перагавораў 1919–1921 гг. Вызначэнне месца беларускага пытання

Белявский Алексей, Наука об архивах в Беларуси: методологический взгляд с позиций постмодерна

Васіленка Ганна, Гістарыяграфія і крыніцы праблемы «Дзейнасць Боны Сфорца на тэрыторыі Беларусі (1518–1555 гг.)»

Гардзіенка Наталля, Да пытання аб стане даследаванняў беларускага замежжа

Гігін Вадзім, М. С. Сташкевіч як даследчык гісторыі беларускіх палітычных партый

Данилов Александр, Историк Н. С. Сташкевич и его время

Даніловіч Вячаслаў, Прывітальнае слова ўдзельнікам Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Метадалогія дасле даванняў гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, перспектывы» дырэктара Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта Вячаслава Віктаравіча Даніловіча

Дмитриева Ольга, Национальные общности на территории Беларуси накануне Первой мировой войны. Численность и состав

Егорейченко Александр, Северо-Западная Беларусь в середине–третьей четверти I тысячелетия н. э. (по материалам селища Зазоны)

Зянюк Раіса, Дабрачынная дзейнасць рымска-каталіцкага касцёла на беларуска-літоўскіх землях у канцы XVIII – пачатку XX ст.:

Иоффе Эммануил, Использование терминологии в исследованиях по истории Беларуси в годы Великой Отечественной войны

Иоффе Эммануил, К вопросу об эвакуации населения БССР в 1941 году

Каваленя Аляксандр, Прывітальнае слова ўдзельнікам Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Метадалогія даследаванняў гісторыі Беларусі: праблемы, дасягненні, перспектывы» акадэміка-сакратара Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, доктара гістарычных навук, прафесара Аляксандра Аляксандравіча Кавалені «Некаторыя метадалагічныя праблемы айчыннай гістарыяграфіі»

Каваленя Аляксандр, Даніловіч Вячаслаў, Смяховіч Мікалай, Служыў гісторыі Айчыны (да 75-годдзя з дня нараджэння Мікалая Сцяфанавіча Сташкевіча)

Каляга Алег, Структурны метад і асаблівасці вывучэння гаспадарчай дакументацыі другой паловы XVIII – першай паловы ХІХ ст

Кандыба Игорь, Западная Беларусь 1920–30-х годов глазами «маленького человека» – проблемы и перспективы исследования

Касцюк Міхаіл, Метадалагічныя аспекты нацыянальна-дзяржаўнай канцэпцыі гісторыі Беларусі

Кахновіч Віктар, Асаблівасці памешчыцкага прадпрымальніцтва ў Беларусі ў канцы ХІХ – пачатку ХХ ст.: крыніцазнаўчы аспект

Козляков Владимир, Левко Ольга, Ученый, наставник, патриот (к 75-летию со дня рождения Николая Стефановича Сташкевича)

Красюк Уладзімір, Праблема гістарычнага кантэксту – дынаміка выяўлення

Латышева Виктория, Современные методологические практики: смещение исследова- тельского акцента

Мазец Валянцін, Нацыянальныя адносіны ў БССР (1945–1991 гг.): накірункі даследаванняў

Марианна Соколова, Компаративный подход как «контролируемое сравнение» в исследовании истории общественных движений Беларуси в XIX в.

Марцынкевіч Іван, Асаблівасці колькаснага вызначэння інвалідаў Вялікай Айчыннай вайны ў Беларускай ССР у 1944 г. – першай палове 1950-х гадоў

Матусевич Ольга, Основные подходы к изучению социальной памяти

Миницкий Николай, Теория и практика когнитивного подхода в историческом исследовании и образовании

Моніч Дзмітрый, Мужчына ў працах беларускіх этнографаў канца ХІХ – пачатку ХХ ст.

Нестерович Николай, Экономика Беларуси в 1991–2000 гг.: реформирование сферы ценообразования

Новосёлова Валерия, Проблема фиктивных и нефиктивных текстов в исторической географии средневековья (на примере испанского трактата «Книга знаний»)

Острога Виктор, Новая и новейшая история Германии в работах белорусских историков советского периода

Папко Вольга, Уліковая дакументацыя ў даследаванні праблемы шляхецкай сям’і XIX – пачатку XX ст. (на прыкладзе спісаў шляхты Ваўкавыскага павету)

Поплевко Галина, Эксперименты по лепке профилированной керамики

Присяжнюк Юрий, Шляхи оптимізації методологічних підходів дослідження селянства Білорусі ХІХ–ХХ стст

Пушкін Ігар, Стварэнне і дзейнасць дзяржаўных органаў па рэгуляванні міжнацыянальных адносін у Рэспубліцы Беларусь

Рассадин Ярослав, Византийская анакаталипсия славянской Мореи

Саўчык Кацярына, Праблема карэляцыі прававога кантэнту з умовамі рэалізацыі канфесійнай палітыкі ў БССР у сучасных гістарычных даследаваннях

Сидорцов Владимир, Научно-понятийный аппарат исторического познания

Смехович Николай, Ценности школы «Анналов...» для изучения истории Беларуси

Смольянинов Михаил, Первая мировая война в историографии Беларуси

Солодилова Анастасия, Когнитивные формы представления исторического знания в информационных технологиях

Старовойтов Михаил, Системно-компаративный подход к оценке этносоциокультурного облика населения белорусско-российско-украинского пограничья в 1920–30-е годы

Стецкевич Петр, Организационная структура и программные установки сионистских партий, действовавших на территории Западнной Беларуси в 1921–1926 гг.

Табунов Василий, Попытка введения белорусского языка в дополнительное богослужение римско-католического костела в 1905 г. (на примере Витебской губернии)

Темушев Степан, Проблема осмысления налогово-даннической системы домонгольской руси в историографии

Токць Сяргей, Парадыгмальная структура сучаснай гістарыяграфіі

Уалтаева Алтын, Тренд Казахстана в Центрально-азиатском регионе

Филатова Елена, Война 1812 г. в современной белорусской историографии

Фірыновіч Алена, Фарміраванне «дакументальнага капіталу» славянскай гістарыяграфіі паўстання 1863–1864 гг.

Церашкова Ксенія, Да пытання аб вызначэнні паняцця «мяшчане» ў заканадаўстве Расійскай імперыі

Челноков Максим, Некоторые проблемы изучения этнокультурных процессов лесостепной зоны между Днестром и Доном в раннеримское время по данным археологии

Шабельцев Сергей, Белорусы в славянском движении в Аргентине (1941–1945 гг.)

Ширко Людмила, Содержательные аспекты историографической рефлексии

Штыхаў Георгій, А. Р. Мітрафанаў – даследчык Полацка: пытанні датавання культурных напластаванняў Верхняга замка

Яноха Михал, Несколько замечаний о методологии исследований истории белорусской иконописи

Варта пазнаёміцца:

Гістарычна-археалагічны зборнік, 23

Гістарычна-археалагічны зборнік

23

Інстытут гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі працыгвае выданне "Гістарычнага археалагічнага зборніка". У чарговым выпуску змешчаны артыкулы археолагаў і гісторыкаў Беларусі і Расіі, прысвечаныя актуальным праблемам шырокага храналагічнага дыяпазону. Таксама друкуюцца матэрыялы рэспубліканскай навуковай канферэнцыі па выніках палявых археалагічных даследаванняў 2006 года. Болей »


Гістарычна-археалагічны зборнік, 8

Гістарычна-археалагічны зборнік

8

Гістарычна-археалагічны зборнік (ГАЗ) — навуковае спецыялізаванае выданне па археалогіі і гісторыі каменнага, бронзавага, жалезнага вякоў, сярэднявечча, новага часу. Першы нумар ГАЗа выйшаў у 1927 г. У восьмым нумары гістарычна-археалагічнага зборніка за 1996 г. публікуюцца артыкулы Т. Б. Бліновай, Ю. Бохана, Т. С. Бубенькі, І. У. Ганецкай, В. Глінніка, Ю. А. Заяца, М. Ф. Спірыдонава і шэрагу іншых навукоўцаў. Болей »


Гістарычна-археалагічны зборнік, 10

Гістарычна-археалагічны зборнік

10

Выпускам 10-га нумара “Гістарычна-Археалагічнага зборніка” Інстытут гісторыі АН Беларусі працягвае публікацыю новых матэрыялаў па археалогіі і гісторыі Беларусі і сумежных краін. Артыкулы, якія прысвечаны тэматыцы жалезнага веку, упершыню прагучалі ў якасці навуковых дакладаў на міжнародная навуковай канферэнцыі Этнакасмалегія Ўсходняй Еўропы: Балыцкая мадэль сьвету” (верасень 1994 г.). Зоорнік уяўляе цікавасць для археолагаў, гісторыка... Болей »


Гістарычна-археалагічны зборнік, 7

Гістарычна-археалагічны зборнік

7

Выданнем чарговага сёмага нумара "Гістарычна-археалагічнага зборніка" Інстытут гісторыі АН Беларусі працягвае публікацыю новых матэрыялаў і тэарэтычных эаспрацовак па старажытнейшаму перыяду Беларусі. Даследванні ахоліваюць час з эпохі мезаліта па ранняе сярэднявечча ўключна. Зборнік уяўляе цікавасць для археолагаў, гісторыкаў, этнографаў, нумізматыкаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі ў дадзяржаўны перыяд. Болей »


Гістарычна-археалагічны зборнік, 6

Гістарычна-археалагічны зборнік

6

Археолагі Інстытута гісторыі АН Беларусі выданнем шостага нумара "Гістарычна-археалагічнага зборніка" працягваюць публікацыю новых матэрыялаў і тэарэтычных распрацовак. Даследаванні адносяцца да старажытнага перыяду Беларусі і суседніх тэрыторый. Яны ахопліваюць час з бронзавага веку па позняе сярэднявечча ўключна. Зборнік уяўляе цікавасць ддя археолагаў, гісторыкаў, этнографаў, мастацтвазнаўцаў і ўсіх, хто цікавіцца далёкім мінулым Б... Болей »


Гістарычна-археалагічны зборнік, 5

Гістарычна-археалагічны зборнік

5

Выданнем чарговага пятага нумара "Гістарычна-археалагічнага эборніка", Інстытут гісторыі АН Бедарусі працягвае публікацыю новых матэрыялаў і тэарэтычных распрацовак па старажытнейшаму перыяду Беларусі. Даследаванні ахопліваюць час з эпохі мезаліта па ранняе сярэднявечча ўключна. Зборнік уяўляе цікавасць для археолагаў, гісторыкаў, этнографаў, нуміэматаў, ўсіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі ў дадзяржаўны перыяд. Болей »


Гістарычна-археалагічны зборнік, 4

Гістарычна-археалагічны зборнік

Сярэднявечча

4

Чацверты нумар Гістарычна-археалагічнага зборніка, прыс-вечаны публікацыі матэрыялаў па археалогіі і гісторыі Беларусі эпохі сярэднявечча. Зборнік уяуляе цікавасць для археолагаў, гісторыкаў, мастацтвазнаўцаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі. Болей »


Гістарычна-археалагічны зборнік, 3

Гістарычна-археалагічны зборнік

3

У 1927 г. Інстытутам беларускай культуры быў выдадзены Гістарычна-архяалагічны зборнік нр 1 у якім былі надрукаваны матэрыялы па археалогіі і гісторыі сярэдневяковай Беларусі. У 1993 г. Інстытут гісторыі АН Беларусі выдаў Гістарыч-наархеалагічны зборнік. Памяці Міхася Ткачова". Ён з'яўляецца працягам гэтага выдання. Выпускам трэцяга нунара Гістарычна-археалагічнага зборніка, Інстытут гісторыі АН Беларусі працягвае публікацыю гістарычна-... Болей »


Гістарычна-археалагічны зборнік, 2

Гістарычна-археалагічны зборнік

Памяці Міхася Ткачова. У 2 частках. Частка 2.

2

У зборніку падрыхтаваным супрацоўнiкам i Інстытута гісторыі AН Беларусі , друкуюцца матэрыялы па археалогіі i сярэднявечнай гісторыі Беларусі. Зборнік уяуляе цікавасць для археолагаў, гісторыкаў, мастацтвазнаўцаў, усіх, хто цікавіцца гісторыяй Беларусі. Болей »